Friday, January 13, 2012

XVI ба XVII жарны он цагийн тоолол

XVI ба XVII жарны он цагийн тооллын тайлбарыг тавилаа.


Онууд
XVI ЖАРАН
1 1927 Гал туулай
2 1928 Шороон луу
3 1929 Шороон могой
4 1930 Төмөр морь
5 1931 Төмөр хонь
6 1932 Усан бич
7 1933 Усан тахиа
8 1934 Модон нохой
9 1935 Модон гахай
10 1936 Гал хулгана
11 1937 Гал үхэр
12 1938 Шороон бар
13 1939 Шороон туулай
14 1940 Төмөр луу
15 1941 Төмөр могой
16 1942 Усан морь
17 1943 Усан хонь
18 1944 Модон бич
19 1945 Модон тахиа
20 1946 Гал нохой
21 1947 Гал гахай
22 1948 Шороон хулгана
23 1949 Шороон үхэр
24 1950 Төмөр бар
25 1951 Төмөр туулай
26 1952 Усан луу
27 1953 Усан могой
28 1954 Модон морь
29 1955 Модон хонь
30 1956 Гал бич
31 1957 Гал тахиа
32 1958 Шороон нохой
33 1959 Шороон гахай
34 1960 Төмөр хулгана
35 1961 Төмөр үхэр
36 1962 Усан бар
37 1963 Усан туулай
38 1964 Модон луу
39 1965 Модон могой
40 1966 Гал морь
41 1967 Гал хонь
42 1968 Шороон бич
43 1969 Шорон тахиа
44 1970 Төмөр нохой
45 1971 Төмөр гахай
46 1972 Усан хулгана
47 1973 Усан үхэр
48 1974 Модон бар
49 1975 Модон туулай
50 1976 Гал луу
51 1977 Гал могой
52 1978 Шороон морь
53 1979 Шороон хонь
54 1980 Төмөр бич
55 1981 Төмөр тахиа
56 1982 Усан нохой
57 1983 Усан гахай
58 1984 Модон хулгана
59 1985 Модон үхэр
60 1986 Гал бар
Онууд
XVII ЖАРАН
1 1987 Гал туулай
2 1988 Шороон луу
3 1989 Шороон могой
4 1990 Төмөр морь
5 1991 Төмөр хонь
6 1992 Усан бич
7 1993 Усан тахиа
8 1994 Модон нохой
9 1995 Модон гахай
10 1996 Гал хулгана
11 1997 Гал үхэр
12 1998 Шороон бар
13 1999 Шороон туулай
14 2000 Төмөр луу
15 2001 Төмөр могой
16 2002 Усан морь
17 2003 Усан хонь
18 2004 Модон бич
19 2005 Модон тахиа
20 2006 Гал нохой
21 2007 Гал гахай
22 2008 Шороон хулгана
23 2009 Шороон үхэр
24 2010 Төмөр бар
25 2011 Төмөр туулай
26 2012 Усан луу
27 2013 Усан могой
28 2014 Модон морь
29 2015 Модон хонь
30 2016 Гал бич
31 2017 Гал тахиа
32 2018 Шороон нохой
33 2019 Шороон гахай
34 2020 Төмөр хулгана
35 2021 Төмөр үхэр
36 2022 Усан бар
37 2023 Усан туулай
38 2024 Модон луу
39 2025 Модон могой
40 2026 Гал морь
41 2027 Гал хонь
42 2028 Шороон бич
43 2029 Шорон тахиа
44 2030 Төмөр нохой
45 2031 Төмөр гахай
46 2032 Усан хулгана
47 2033 Усан үхэр
48 2034 Модон бар
49 2035 Модон туулай
50 2036 Гал луу
51 2037 Гал могой
52 2038 Шороон морь
53 2039 Шороон хонь
54 2040 Төмөр бич
55 2041 Төмөр тахиа
56 2042 Усан нохой
57 2043 Усан гахай
58 2044 Модон хулгана
59 2045 Модон үхэр
60 2046 Гал бар

No comments: