Friday, January 13, 2012

E-book #34: Page maker программын өөрөө сурах бичиг

Adobe PageMaker программын тусламжтайгаар та бүх төрлийн хэвлэлийн эхийг (ном, сэтгүүл, сонин) хүссэн хэлбэр, хэмжээ, дизайнаар бэлтгэх боломжтой. Давуу тал нь текст, хуудсуудтай ажиллах нөхцөлийг өргөн хангасан байдаг.

Download: Page maker программын өөрөө сурах бичиг

Download: Хичээл нь буюу загвар, жишээ файлууд

No comments: