Friday, January 13, 2012

Электрон ном #82: Visual Basic хэлний сурах бичиг

VISUAL BASIC (Teach yourself)

1-р бүлэг

Visual Basic -ийн эргэн тойрондох хайгуул

1.1 Visual Basic-ийг эхлүүлэх ба эргэн тойронд харах

1.2 Цонхны хэрэглүүрүүдийг алга болгох болон гаргах

1.3 Do Nothing төсөл үүсгэх

1.4 Do Nothing төсөлтэй ажиллах

1.5 Do Nothing төслийг хадгалах

1.6 Do Nothing төслийг нээх ба ачаалах

Татах (Татаж авах): Visual Basic хэлний сурах бичиг

No comments: