Friday, January 13, 2012

Үнэт үгс #3

Юм мэддэг, түүнийгээ мэддэг хүнийг мэргэн хүн хэмээнэ. Түүнийг дагагтун.

Юм мэддэг, түүнийгээ мэддэггүй хүнийг унтаж буй хүн хэмээнэ. Түүнийг сэрээгтүн.

Юм мэддэггүй, түүнийгээ мэддэг хүнийг юм сурах хүн хэмээнэ. Түүнд зааж сургагтун.

Юм мэддэггүй, түүнийгээ мэддэггүй хүнийг илжиг хэмээнэ. Түүнийг үтэр түргэн хөөн зайлуулагтун.

No comments: